این پرنده 33-28  طول دارد . بدن باریک و دمش بلند است که در انتها لبه صاف یا اندکی  گرد  دیده می شود . در پرنده نر ، رو تنه قرمز بلوطی ، سر خاکستری شاهپرهای اولیه و ثانویه...
این پرنده 38-32 سانتیمتر طول دارد . بدن باریک و دمش بلند است که در انتها لبه صاف یا اندکی گرد دیده می شود . همچنین بالهای نوک تیزی دارد . در پرنده نر سر و دم خاکستری ، رو تنه...