این پرنده 130 سانتی طول دارد،که پاهای بلند و گردن دراز در رنگهای صورتی و سفید،با منقار روبه پایین برگشته از سایر پرندگان کنارآبچرمتمایز می شود.نر و ماده همشکل هستند و...