نام یک گونه از سرده کاکایی است که در قفقاز و خاور میانه یافت می شود.کاکایی ارمنی در گذشته در زیرگونه های کاکایی شاه ماهی خوار اروپایی طبقه بندی شده بود اما هم اکنون به...
این پرنده 38 سانتی متر طول دارد.اندازه اش متوسط است و به واسطه حاشیه پهن سفید رنگ انتهای شاهپرها که درتضاد بارنگ خاکستری تیره روی بالها شناخته میشود.