ازعلاقمندان به طبيعت و پرندگان دعوت ميكنيم براي مشاهده يك گونه جذاب و نادرازلك لك هاي گرمسيري به نام لك لك مارابو حتما از باغ پرندگان ديدن نمايند.اين لك لك ها كه به...