14 دی 1399 - 10:54
دلیجه کوچک

این پرنده 33-28  طول دارد . بدن باریک و دمش بلند است که در انتها لبه صاف یا اندکی  گرد  دیده می شود . در پرنده نر ، رو تنه قرمز بلوطی ، سر خاکستری شاهپرهای اولیه و ثانویه سیاه و دم خاکستری است که در انتها نوار سیاهی دارد . در پرنده ماده رو تنه       قهوه ای با خالهای فراوان تیره رنگ ، شاهپرها سیاه ، دم قهوه ای بلوطی با خطوط عرضی است که انتهای آن سیاه دیده می شود

دلیجه کوچک
دلیجه کوچک
دلیجه کوچک
دلیجه کوچک
دلیجه کوچک
دلیجه کوچک

دلیجه کوچک
دلیجه کوچک
دلیجه کوچک
دلیجه کوچک
دلیجه کوچک
دلیجه کوچک


کد محتوا 28267