14 دی 1399 - 10:57
دلیجه

این پرنده 38-32 سانتیمتر طول دارد . بدن باریک و دمش بلند است که در انتها لبه صاف یا اندکی گرد دیده می شود . همچنین بالهای نوک تیزی دارد . در پرنده نر سر و دم خاکستری ، رو تنه و جبه قهو ه ای بلوطی با نقطه نقطه سیاه است و شاهپرهای اولیه و ثانویه سیاه دیده   می شود. در پرنده ماده ،رو تنه قهوه ای با نقطه سیاه و شاهپرهای بال سیاه است . همچنین خط زیر چشم یا سبیل سیاه ،زیر تنه نخودی بارگه های طولی قهوه ای تیره و زیر گلواندکی روشنتر است .   
کد محتوا 28269