خانواده پلیکانیان/Pelecanidae

این پرندگان بزرگند و منقاری بلند و شاخی و کیسه زیر گلویی دارند که برای ذخیره ماهی است. فاصله دو بال به طور متوسط حدود ۳۱۵سانتیمتر بوده و دمشان نسبتاً کوتاه است . همه در یک جنس قرار دارند نر و ماده همشکل اند و در فصل تولید مثل با کاکلی کوتاه و مجعد مشاهده می‌شوند. پروازشان پرتوان و قوی است. 

These birds are large and have long, horned beaks and bags under their necks that store fish. The average distance between the two wings is about 315 cm and their tails are relatively short. They are all in the same sex. Males and females are identical and are seen in the breeding season with short and curly cockles. Their flight is powerful.

هذه الطيور كبيرة الحجم ولها مناقير طويلة ذات قرون وأكياس تحت أعناقها لتخزين الأسماك. متوسط ​​المسافة بين الجناحين حوالي 315 سم وذيلهما قصير نسبيًا. جميعهم من نفس الجنس ، الذكور والإناث متماثلون ويظهرون في موسم التكاثر مع كوكل قصير ومتعرج. رحلتهم قوية.