خانواده درناییان/Gruida

این تیره؛ پرندگان بزرگ با پاها و گردن دراز دم نسبتاً کوتاه و سازگار با خشکی و آب را در بر می‌گیرد. منقار این پرندگان سخت و کشیده و اندکی بلند و رنگ پر و بالشان عموماً ترکیبی از رنگ های خاکستری سیاه و سفید است. پروازشان قوی و مستقیم به صورت "۸" است که در این حالت پاها، سر و گردن کشیده و خارج از بدن قرار می گیرد. روی زمین آشیانه می سازند و به جز فصل تولید مثل به صورت گروهی دیده می‌شوند.

This family; Large birds with relatively short legs and necks are relatively short and adapt to land and water. The beaks of these birds are hard, elongated, slightly long, and their plumage is generally a combination of black and white. Their flight is strong and straight in the form of "8", in which case the legs, head and neck are stretched and placed outside the body. They nest on the ground and are seen in groups except during the breeding season.

 

هذه العائلة؛ الطيور الكبيرة ذات الأرجل والرقاب القصيرة نسبيًا قصيرة نسبيًا وتتكيف مع الأرض والمياه. مناقير هذه الطيور صلبة ، ممدودة ، طويلة قليلاً ، وريشها بشكل عام مزيج من الأسود والأبيض. طيرانهم قوي ومستقيم على شكل "8" ، وفي هذه الحالة يتم شد الساقين والرأس والرقبة ووضعها خارج الجسم. يعششون على الأرض ويتم رؤيتهم في مجموعات باستثناء موسم التكاثر.