خانواده سارها/Sturnidae

اعضای این خانواده پرندگان اجتماعی و پر سر و صدا هستند که اغلب صدای پرندگان دیگر را تقلید میکند . جًثه ای نسبتاً پر، دم کوچک و منقاری دراز و نوک تیز دارند و پروازشان سریع و مستقیم است. نر و ماده همشکل اند و درون سوراخ ها ،روی درختان و در آشیانه های مصنوعی آشیانه می سازند و همه چیز خوارند. 

Members of this family are social and noisy birds that often mimic the voices of other birds. They have a relatively full body, a small tail, and a long, pointed beak, and they fly fast and straight. Males and females are homogeneous and nest in holes, on trees and in artificial nests, and eat everything.

أفراد هذه العائلة هم طيور اجتماعية وصاخبة غالبًا ما تحاكي أصوات الطيور الأخرى. لديهم جسم كامل نسبيًا ، وذيل صغير ، ومنقار طويل مدبب ، ويطيروا بسرعة وبشكل مستقيم. الذكور والإناث متجانسون ويعششون في الثقوب والأشجار والأعشاش الاصطناعية ، ويأكلون كل شيء.