خانواده سهره ییان/Fringillidae

این خانواده پرندگان کوچک با منقاری سخت، دانه خوار و اجتماعی را در بر می‌گیرد که عمدتاً در مناطق جنگلی تولید مثل کرده و پروازی موجی شکل دارند. 

This family includes small, hard-nosed, grain-eating, and social birds that breed mainly in forested areas and fly in waves.

تشمل هذه الفصيلة طيورًا صغيرة ، ذات أنوف صلبة ، وآكلة للحبوب ، وطيور اجتماعية تتكاثر بشكل أساسي في مناطق الغابات وتطير في الأمواج.