خانواده شاهینیان/Falconidae

این خانواده پرندگان شکاری و روز زی هستند و دارای بالهای کشیده و باریکند . معمولاً ساکت هستند، اما در هنگام احساس خطر و هشدار صدای جیغ مانندی دارند. رفتار زیستی و تغذیه این خانواده با عقاب‌ها، سارگپه ها و کورکور ها متفاوت است. با سرعت و قدرت به پایین حرکت کرده و مستقیماً به سوی شکار شیرجه می رود و آن را می‌گیرد. طعمه را با یک پا و با چنگال می‌گیرد. معمولاً خودشان آشیانه نمی سازند و از آشیانه ای که توسط پرندگان دیگر ساخته شده استفاده می کنند.

This family is birds of prey and diurnal and has long and narrow wings. They are usually quiet, but they scream when they feel threatened and alert. The biological and feeding behavior of this family is different from that of eagles, vultures, and blinds. Move down with speed and power and go straight to the hunt and catch it. He catches the prey with one foot and with a fork. They usually do not build their own nest and use a nest made by other birds.

هذه الفصيلة هي طيور جارحة ونارية ولها أجنحة طويلة وضيقة. عادة ما يكونون هادئين ، لكنهم يصرخون عندما يشعرون بالتهديد واليقظة. يختلف السلوك البيولوجي والتغذوي لهذه العائلة عن سلوك النسور والنسور والجثث. انزل بسرعة وقوة وانتقل مباشرة إلى الصيد والتقاطه. يمسك الفريسة بقدم واحدة وبالشوكة. عادة لا يبنون عشهم الخاص ويستخدمون عشًا تصنعه طيور أخرى.