خانواده شترمرغیان/Struthionidae

خانواده شترمرغیان از پرندگان بدون پرواز می باشند که در برگیرنده شترمرغ های موجود کنونی و اجداد قدیمی شان هستند . شترمرغ های کنونی شامل شترمرغ معمولی و شترمرغ سومالی است. شترمرغ های معمولی گستردگی بیشتری نسبت به زیر گونه های دیگر شترمرغ های کنونی دارد و از بزرگترین پرندگان کره زمین محسوب می شوند. این پرندگان قدرت پرواز ندارند ولی این کمبود با داشتن پاهای قوی در آنها جبران شده است که آنها را قادر می سازد با سرعتی معادل ۶۰ کیلومتر در ساعت بدوند

The ostrich family is a flightless bird that includes current ostriches and their ancient ancestors. Current ostriches include common ostriches and Somali ostriches. Common ostriches are more widespread than other subspecies of modern ostriches and are one of the largest birds on Earth. These birds do not have the strength to fly, but this deficiency is compensated by having strong legs that enable them to run at a speed of 60 kilometers per hour.

عائلة النعام هي طائر لا يطير ويضم النعام الحالي وأسلافهم القدامى. النعام الحالي يشمل النعام الشائع والنعام الصومالي. يعتبر النعام الشائع أكثر انتشارًا من الأنواع الفرعية الأخرى من النعام الحديث وهو أحد أكبر الطيور على وجه الأرض. هذه الطيور ليس لديها القوة للطيران ، ولكن يتم تعويض هذا النقص بامتلاكها لسيقان قوية تمكنها من الجري بسرعة 60 كيلومترا في الساعة.