خانواده طوطیان/Psittacidae

 طوطی ها با بیش از ۳۹۳ گونه پرنده متعلق به راسته طوطی سانان هستند ،که اغلب در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری زندگی می‌کنند. بیشترین تنوع طوطی ها در آمریکای جنوبی و استرالیا است . حدود یک سوم از مجموع گونه‌های طوطی ها در معرض خطر انقراض هستند. طوطی ها انواع گوناگونی دارند که با رنگ های متنوع پر و بال و پرهای سر و دم از هم متمایز می گردند .بالهای طوطی سانان رنگین و منقارشان خمیده است ، بعضی کاکل و دم کوتاه و بعضی دم دراز دارند . آنها منقار بسیار محکمی دارند که در شکستن دانه های سخت از آن بهره می‌برند.

Parrots with more than 393 species of birds belong to the order Parrots, which often live in tropical and subtropical regions. The most diverse parrots are in South America and Australia. About one-third of all parrot species are endangered. There are different types of parrots that are distinguished by different colors of feathers and wings and feathers on the head and tail. The wings of parrots are colorful and their beaks are curved, some have short tails and tails and some have long tails. They have very strong beaks that they use to break hard grains.

تنتمي الببغاوات التي تحتوي على أكثر من 393 نوعًا من الطيور إلى رتبة الببغاوات ، والتي تعيش غالبًا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. أكثر الببغاوات تنوعًا توجد في أمريكا الجنوبية وأستراليا. حوالي ثلث جميع أنواع الببغاء مهددة بالانقراض. هناك أنواع مختلفة من الببغاوات التي تتميز بألوان مختلفة من الريش والأجنحة والريش على الرأس والذيل ، فأجنحة الببغاوات ملونة ومناقيرها منحنية ، وبعضها ذو ذيول قصيرة وذيول بعضها طويل. لديهم مناقير قوية جدًا يستخدمونها لكسر الحبوب الصلبة