خانواده غازیان/Anserinae

این خانواده پرندگان آبزی و از مرغابی های پر سر و صدا هستند. گردنشان دراز است و سه انگشت جلویی پای آنها پرده دار است. پاها تقریباً در وسط سطح شکمی قرار دارد و نر و ماده همشکل هستند . هنگام مهاجرت به شکل" ۸" پرواز می‌کنند . روی زمین در کنار اراضی باتلاقی و تالاب ها آشیانه ساخته و تولید مثل می کنند.

This family is waterfowl and noisy ducks. Their necks are long and their three front toes are veiled. The legs are almost in the middle of the abdominal surface and the male and female are in the same shape. When migrating, they fly in the shape of "8". They nest and reproduce on the ground next to swamps and wetlands.

هذه العائلة هي الطيور المائية والبط الصاخب. أعناقهم طويلة وأصابعهم الأمامية الثلاثة محجبة. تكون الأرجل تقريبًا في منتصف سطح البطن ويكون الذكر والأنثى في نفس الشكل. عند الهجرة ، يطيرون على شكل "8". يعششون ويتكاثرون على الأرض بجوار المستنقعات والأراضي الرطبة.