خانواده قوشیان/Accipiteridae

پرندگان شکاری و روز زی هستند که جثه بزرگی داشته و گوشتخوارند. منقاری مانند قلاب و چنگال‌های محکم برای گرفتن و پاره کردن شکار دارند . بالهایشان پهن و بلند است و سرشان بزرگ و سوراخ بینی شان روی نرمه منقار واقع در قاعده آن قرار دارد. نر و ماده همشکل هستند و معمولاً ماده‌ها بزرگترند . روی درختان و صخره های مرتفع و روی زمین آشیانه می سازند. 

They are large birds of prey that live and eat carnivores. They have beaks like hooks and strong claws to catch and tear prey. Their wings are broad and long, and their heads are large and their nostrils are on the soft beak at the base. Males and females are identical, and females are usually larger. They nest on trees and high cliffs and on the ground.

إنها طيور جارحة كبيرة تعيش وتأكل آكلات اللحوم. لديهم مناقير مثل الخطافات ومخالب قوية للقبض على الفريسة وتمزيقها. أجنحتها عريضة وطويلة ورؤوسها كبيرة وفتحات أنفها على المنقار الناعم عند القاعدة. الذكور والإناث متطابقون ، وعادة ما تكون الإناث أكبر. يعششون على الأشجار والمنحدرات العالية وعلى الأرض.