خانواده کاساواری/Casuariidae

اعضای این خانواده چهار عضو در حال بقا هستند، که سه نوع از کاساواری ها و اموها را شامل می‌شوند. تمام اعضای در حال بقای این خانواده پرندگان بزرگ و بدون قدرت پرواز هستند‌. 

There are four surviving members of this family, which include three species of Cassava and Amu. All surviving members of this family are large, powerless birds.

هناك أربعة أفراد على قيد الحياة من هذه العائلة ، والتي تشمل ثلاثة أنواع من الكسافا وآمو. جميع أفراد هذه العائلة الباقين على قيد الحياة هم من الطيور الكبيرة والضعيفة.