خانواده کاکاییان/Laridae

این خانواده در دو گروه کاکایی با منقار درشت و سخت، جثه بزرگ و توپر و گروه پرستوها با منقار عموماً نوک تیز و کوچکتر دیده می شوند . آنها به صورت گروهی زندگی می کنند و دریازی هستند و پاهایشان پرده دار است. البته برخی از گونه‌های آن ها در خشکی نیز دیده می‌شوند کاکایی های بالغ عموماً با زیرتنه ی سفید روتنه ی خاکستری و پاهای زرد ،صورتی و قرمز دیده می شوند. آنها اغلب در سواحل و جزایر شنی تولید مثل می کنند

This family is generally seen in two groups of cuckoos with large and hard beaks, large and thick and the group of swallows with beaks are generally pointed and smaller. They live in groups and are sailors with their legs covered. Of course, some species are also found on land. Adult cuckoos are commonly seen with a gray undergrowth, a gray rut, and yellow, pink, and red legs. They often breed on sandy beaches and islands.

تُرى هذه العائلة عمومًا في مجموعتين من الوقواق بمناقير كبيرة وصلبة ، وجسم كبير وسميك ومجموعة السنونو مع مناقير بشكل عام مدببة وأصغر. إنهم يعيشون في مجموعات وهم بحارة مغطاة أرجلهم. بالطبع ، توجد بعض الأنواع أيضًا على اليابسة ، فعادةً ما تُرى الصراصير البالغة بشجيرات بيضاء ، وشبق رمادي ، وأرجل صفراء وردية وحمراء. غالبًا ما تتكاثر على الشواطئ والجزر الرملية.