خانواده لک لک ها/Ciconiidae

این خانواده پرندگانی بزرگ با پاهای بسیار بلند ،گردن دراز و منقار بلند و کلفت را در برمی‌گیرد. نر و ماده همشکل هستند و به رنگهای سیاه و سفید دیده می‌شوند. هنگام پرواز گردن و منقارشان بیرون از بدن و در امتداد آن قرار دارد اما پاها اندکی رو به پایین قرار می‌گیرد. روی پاها مستقر شده و راه می‌رود . عمدتاً از دوزیستان ،ماهی‌ها، حلزون ها ،حشرات، نرم تنان و گاهی نیز از حیوانات کوچک تغذیه کرده و روی درختان، پایه‌ها ،صخره ها و ساختمان ها تولید مثل می کنند

This family includes large birds with very long legs, long necks and long, thick beaks. Males and females are identical and appear in black and white. When flying, their necks and beaks are out of the body and along it, but the legs are slightly down. He stands on his feet and walks. They feed mainly on amphibians, fish, snails, insects, mollusks, and sometimes small animals and reproduce on trees, stands, rocks, and buildings.

تضم هذه الفصيلة طيور كبيرة ذات سيقان طويلة ورقاب طويلة ومناقير طويلة وسميكة. الذكور والإناث متطابقون ويظهرون باللونين الأسود والأبيض. عند الطيران ، تكون أعناقهم ومناقيرهم خارج الجسم وعلى طوله ، لكن الأرجل منخفضة قليلاً. يقف على قدميه ويمشي. تتغذى بشكل أساسي على البرمائيات والأسماك والقواقع والحشرات والرخويات وأحيانًا الحيوانات الصغيرة ، وتتكاثر على الأشجار والركائز والصخور والمباني.