خانواده مرغابیان/Anatidae

این خانواده پرندگان آبزی را در بر می‌گیرد که گردن دراز و بال های نسبتا باریک و نوک تیز دارند . پاها پرده دار و منقارشان پهن است و کناره‌های منقار دندانه دار است. این پرندگان آشیانه خود را لابه لای گیاهان انبوه روی زمین که به شکلی ساده پوشیده از پر است می سازند . نر و ماده همشکل اند و تغذیه شان متنوع و از گیاهان و جانوران آبزی است . برخی از این پرندگان صورت گروهی در شالیزارها یا مزارع گندم و جو می چرند

This family includes waterfowl that have long necks and relatively narrow, pointed wings. The legs are veiled and the beak is wide and the sides of the beak are serrated. These birds build their nests among the dense plants on the ground that are simply covered with feathers. Males and females are homogeneous and feed on a variety of aquatic plants and animals. Some of these birds graze in groups on paddy fields or wheat and barley fields

تشمل هذه الفصيلة الطيور المائية ذات العنق الطويل والأجنحة الضيقة نسبيًا. الأرجل محجبة والمنقار عريض وجوانب المنقار مسننة. تبني هذه الطيور أعشاشها بين النباتات الكثيفة على الأرض المغطاة ببساطة بالريش. الذكور والإناث متجانسة وتتغذى على مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات المائية. ترعى بعض هذه الطيور في مجموعات في حقول الأرز أو حقول القمح والشعير