خانواده یلوه ییان/Rallidae

این خانواده شامل پرندگان متوسط تا کوچک با پاها و انگشتان اندکی بلند و دم کوتاه است که در مناطق باتلاقی یا نیزارهای فشرده زندگی می‌کنند. پنجه های بلند این پرندگان امکان حرکت و راه رفتن روی گیاهان آبزی را برای آنها فراهم ساخته است . به خوبی شنا کرده و در هنگام شنا غالباً سرشان را تکان می‌دهند.. پروازی ناگهانی و کوتاه دارند که در این حالت پاهاو پنجه ها بلند و آویزان دیده می شود . این پرندگان بر روی زمین یا درون نیزارها آشیانه می سازند.

This family includes medium to small birds with slightly long legs and toes and short tails that live in swamps or dense reeds. The long claws of these birds allow them to move and walk on aquatic plants. They swim well and often shake their heads while swimming. They have a sudden and short flight in which their legs and claws can be seen hanging high. These birds nest on the ground or in reeds.

تشمل هذه الفصيلة طيور متوسطة إلى صغيرة ذات أرجل وأصابع طويلة قليلاً وذيل قصير تعيش في المستنقعات أو القصب الكثيف. تسمح لهم المخالب الطويلة لهذه الطيور بالتحرك والمشي على النباتات المائية. يسبحون جيدًا وغالبًا ما يهزّون رؤوسهم أثناء السباحة ، ويقطعون رحلة مفاجئة وقصيرة يمكن من خلالها رؤية أرجلهم ومخالبهم معلقة عالياً. تعشش هذه الطيور على الأرض أو في القصب.