23 دی 1399 - 11:54
کاکایی ارمنی

نام یک گونه از سرده کاکایی است که در قفقاز و خاور میانه یافت می شود.کاکایی ارمنی در گذشته در زیرگونه های کاکایی شاه ماهی خوار اروپایی طبقه بندی شده بود اما هم اکنون به عنوان یک گونه مجزا محسوب می گردد.

کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی

کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی
کاکایی ارمنی


کد محتوا 28718