23 دی 1399 - 12:04
کاکایی سرسیاه

این پرنده 38 سانتی متر طول دارد.اندازه اش متوسط است و به واسطه حاشیه پهن سفید رنگ انتهای شاهپرها که درتضاد بارنگ خاکستری تیره روی بالها شناخته میشود.

تابستانها ،سرسیاه مایل به قهوه ای با نیم حلقه سفید دورچشم پاها قرمز و منقار باریک و قرمز دیده می شودکه انتهای آن سیاه رنگ است.

همچنین روتنه خاکستری،گردن،زیرتنه،و دم سفیدو انتهای شاهپرها سیاه است.زمستانها از سیاهی سرپرنده بالغ تنها نقطه ای در پشت چشمها و نزدیک گوشپر باقی می ماند.

کاکایی سرسیاه
کاکایی سرسیاه
کاکایی سرسیاه
کاکایی سرسیاه
کاکایی سرسیاه
کاکایی سرسیاه
کاکایی سرسیاه

کاکایی سرسیاه
کاکایی سرسیاه
کاکایی سرسیاه
کاکایی سرسیاه
کاکایی سرسیاه
کاکایی سرسیاه
کاکایی سرسیاه


کد محتوا 28719