23 دی 1399 - 12:13
كبوتر نيكوبار

عليرغم خويشاوندي نزديك اين پرنده با دودو(پرنده منقرض شده از تيره كبوتريان)دارا بودن قدرت پرواز نيكوبار را از دودو متمايز ساخته است . اين پرندگان به واسطه نداشتن شكارگران طبيعي و محفوظ بودن در جزاير قادر به گسترش جمعيت خود گشته و تنها پرنده از جنسcaloeana باقي مانده اند.

اين پرندگان داراي 40 سانتيمتر طول هستند .پرهاي روي سر و نواحي بالايي گردن خاكستري رنگ است و به تدريج در نواحي شانه وبالها به رنگ  سبز و مسي متمايل ميشود.دم پرنده كوتاه و سفيد است و پرهاي نشيمنگاه سبز متاليك است.آنها داراي يك برجستگي سياه رنگ بر روي نوك براق خود هستند.پرنده ماده داراي جثه كوچكتري است و رنگ بدنش نيز نسبت به پرنده نر اندكي روشن تر است.در پرنگان نابالغ دم سياه رنگ است و حالت قوس و قزحي در رنگ پرو بال وجود ندارد.

كبوتر نيكوبار
كبوتر نيكوبار
كبوتر نيكوبار
كبوتر نيكوبار
كبوتر نيكوبار
كبوتر نيكوبار
كبوتر نيكوبار
كبوتر نيكوبار
كبوتر نيكوبار

كبوتر نيكوبار
كبوتر نيكوبار
كبوتر نيكوبار
كبوتر نيكوبار
كبوتر نيكوبار
كبوتر نيكوبار
كبوتر نيكوبار
كبوتر نيكوبار
كبوتر نيكوبار


کد محتوا 28721