23 دی 1399 - 12:16
کبوتر تاجدار

  طول بدن این پرنده 74 سانتیمتر و وزنش 5/2 کیلو گرم می باشد. رنگ بدن این پرنده آبی مایل به خاکستری است. تاجهای زیبا و تور مانند مانند، سینه خرمائی مایل به قرمز رنگین کمانی و همچنین قسمتهای سفید راس تاج، این پرنده را فوق العاده چشمگیر نموده است. 

کبوتر تاجدار
کبوتر تاجدار
کبوتر تاجدار
کبوتر تاجدار
کبوتر تاجدار
کبوتر تاجدار
کبوتر تاجدار
کبوتر تاجدار
کبوتر تاجدار

کبوتر تاجدار
کبوتر تاجدار
کبوتر تاجدار
کبوتر تاجدار
کبوتر تاجدار
کبوتر تاجدار
کبوتر تاجدار
کبوتر تاجدار
کبوتر تاجدار


کد محتوا 28722