23 دی 1399 - 12:19
كبوتر

كبوتر از دير باز به عنوان پيام آور شادي و سمبل صلح و آرامش شناخته شده است و امروزه ميليونها نفر در سراسر جهان به امر پرورش و تربيت اين پرنده زيبا مشغولند و به آن عشق مي ورزند.

بنابرآنچه در كتب مقدس از جمله تورات آمده هنگامي كه كشتي نوح در آن طوفان عالم گير ره مي سپرد كبوتر شاخه زيتوني بر منقار گرفته و به دنبال سفينه نوح پرواز مي كرد و از همين روست كه كبوتر مژده رسان صلح و آرامش لقب گرفته است .

كبوتر ها خانواده اي بزرگ از پرندگان داراي309 گونه را شامل مي شوند. اين پرندگان در تمام نقاط دنيا به غيرازقطب جنوب پراكندگي دارند. زيستگاه طبيعي آنها جنگل ها و درختزارهاي مناطق معتدله و گرمسيري است ولي برخي از گونه ها شهرها و حومه آنها را جهت زيستن انتخاب مي نمايند.

جثه اين پرنده بسيار قوي و محكم است و اندازه آنها در گونه هاي مختلف متفاوت است به طوريكه برخي گونه ها به اندازه يك گنجشك هستند و برخي نيز حدود 2 كيلو گرم وزن دارند .

ماهيچه هاي پروازي در اين پرندگان فوق العاده توسعه يافته است و اين ماهيچه ها قدرت برخاستن  عمودي از روي زمين را براي پرنده امكان پذيرمي سازند.

با وجود كاهش جمعيت برخي از گونه ها در ساليان اخير، در صورت كنترل ميزان شكار و حفاظت از مناطق توليد مثل آن در حال حاضر مشكل چنداني وجود ندارد.     

كبوتر
كبوتر
كبوتر
كبوتر
كبوتر
كبوتر
كبوتر
كبوتر
كبوتر
كبوتر

كبوتر
كبوتر
كبوتر
كبوتر
كبوتر
كبوتر
كبوتر
كبوتر
كبوتر
كبوتر


کد محتوا 28773