23 دی 1399 - 16:02
یا کریم

دم این پرنده درازتر از دم قمری معمولی به نظر می رسدو سطح پشتی آن قهوهای کمرنگ است .

در پشت گردن این پرنده یک نیم طوق سیاه رنگ وجود داردو چشمانش قرمز رنگ است.

یا کریم
یا کریم
یا کریم
یا کریم
یا کریم
یا کریم
یا کریم
یا کریم
یا کریم
یا کریم

یا کریم
یا کریم
یا کریم
یا کریم
یا کریم
یا کریم
یا کریم
یا کریم
یا کریم
یا کریم


کد محتوا 28792